Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

Gwybodaeth am gymryd rhan

Sut fedrai gymryd rhan?

Rydym wedi gwahodd mwy na 110,000 o aelwydydd ledled y Deyrnas Unedig i gymryd rhan yn yr arolwg. Os gwahoddwyd eich cartref chi i gymryd rhan, byddwch wedi derbyn llythyr yn y post. Yn anffodus, os nad ydych wedi derbyn llythyr, ni fyddwch yn gallu cymryd rhan.

Pam fod fy nghartref i wedi'i ddewis?

Os cawsoch chi wahoddiad, mae hyn oherwydd bod eich cartref wedi’i ddewis o restr cyfeiriadau preswyl y Post Brenhinol sydd ar gael yn gyhoeddus yn un o ‘Ddinasoedd’ dethol yr Arolwg Teithio. Rydym wedi dewis a dethol cyfeiriadau i sicrhau ein bod yn cael golwg gynrychiolaidd ar fywydau gwahanol grwpiau o bobl sy'n byw yn yr ardaloedd hyn. Cynlluniwyd yr Arolwg Teithio fel y gallwn glywed barn pawb, p'un a ydynt yn beicio ai peidio, yn y ‘dinasoedd’ sy’n cymryd rhan.

Beth fydd cymryd rhan yn ei olygu i mi?

Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan mewn holiadur ar-lein. Bydd yn cymryd oddeutu 15 munud i’w gwblhau. Gellir gweld cyfarwyddiadau llawn ar sut i gymryd rhan yn y llythyr a anfonwyd atoch.

Am beth fydd y cwestiynau?

Hoffem ofyn ystod o gwestiynau ichi gan ganolbwyntio'n bennaf ar deithio, yn enwedig beicio yn eich ardal, yr isadeiledd i gefnogi hyn, sut ydych chi’n arfer teithio a chwestiynau eraill, megis eich statws gweithiol. Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol a gallwch hepgor unrhyw gwestiynau nad ydych am eu hateb.

Beth fyddwch chi'n ei wneud gyda'r wybodaeth a roddaf i chi?

Defnyddir y wybodaeth a roddwch at ddibenion ymchwil yn unig. Bydd NatCen yn dileu pob enw a chyfeiriad cyn rhoi’r wybodaeth i Sustrans. O'r wybodaeth fydd gan Sustrans, efallai y bydd modd adnabod ymatebwyr arbennig os oes ganddynt gyfuniad unigryw o nodweddion e.e. yr unig berson o oedran, rhyw ac ethnigrwydd penodol o fewn un côd post. Bydd Sustrans yn rhannu'r wybodaeth gyda'r awdurdodau partner a enwir ar y llythyr gwahoddiad, a chydag ymchwilwyr eraill fel prifysgolion.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyflwyno fel canrannau ac ystadegau mewn adroddiadau sydd ar gael i'r cyhoedd. Ni fydd yn bosibl adnabod unigolion ac ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio at ddibenion marchnata.

Fydd fy atebion i’n gwneud gwahaniaeth?

Bydd eich atebion yn dylanwadu'n uniongyrchol ar benderfyniadau ar bolisïau trafnidiaeth a beicio yn eich awdurdod lleol a gwaith Sustrans gan gynnwys adroddiad Bywyd Beicio. Fe'u defnyddir i wella a chynllunio polisïau i gefnogi preswylwyr fel chi. Bydd y data yn helpu i gefnogi

  • Polisïau
  • Buddsoddiadau
  • Ymwybyddiaeth

Gobeithio y gallwn ddibynnu ar eich cefnogaeth.

A fyddaf yn derbyn taleb am gymryd rhan?

Gall bawb sy’n llenwi holiadur ofyn am daleb. Dim ond un holiadur gan bob person fyddwn ni’n dderbyn. Mae gwiriadau ar waith i ganfod twyllo wrth gwblhau’r holiaduron.

Ble alla i gael mwy o wybodaeth?

Am wybodaeth bellach, e-bostiwch travelsurvey@natcen.ac.uk neu ffoniwch y rhif ffôn canlynol 0808 168 356 yn rhad ac am ddim.