Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

Rhybudd preifatrwydd

Mae NatCen wedi ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd ac i fod yn dryloyw ynghylch sut rydym yn casglu ac yn defnyddio data personol. Mae data personol yn golygu gwybodaeth sy’n dynodi pwy ydych chi, yn hytrach na pherson arall - er enghraifft eich enw, cyfeiriad post, a'ch cyfeiriad e-bost.

Yn unol â deddfwriaeth gyfredol ar ddiogelu data, byddwn yn trin eich gwybodaeth yn hollol gyfrinachol.

Pam ydych chi’n casglu data personol?

Bydd eich ymateb yn helpu Sustrans a phartneriaid cyngor lleol a llywodraeth i ddeall arferion teithio, llywio penderfyniadau polisi a chyfiawnhau buddsoddiad yn eich ardal.

Sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r data yw fuddiant dilys, gan fod gan Sustrans a phartneriaid cyngor lleol a llywodraeth ddiddordeb yn eich barn chi ar deithio lleol.

Bydd Sustrans, fel y rheolwr data, yn sicrhau mai dim ond at ddibenion ymchwil ac ystadegol y bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio.

Ni fyddwch yn derbyn unrhyw alwadau gwerthu na marchnata o ganlyniad i gymryd rhan yn yr arolwg.

Pa ddata personol fyddwch chi’n casglu?

Nid bwriad yr arolwg yw casglu data personol, ond gallai cyfuniad o ymatebion unigryw alluogi rhywun i’ch adnabod.

Bydd yr arolwg yn cynnwys cwestiynau sy'n gofyn am ddata categori arbennig, yn benodol ethnigrwydd ac anabledd. Gan fod y manylion hyn yn fwy sensitif, bydd angen mwy o ddiogelwch. 

Sut mae data personol yn cael ei gasglu?

Dewisir yr aelwydydd fydd yn cymryd rhan yn yr arolwg o restr cyfeiriadau preswyl y Post Brenhinol. Mae’r rhestr hon ar gael i'r cyhoedd.  

Fe’ch gwahoddir i gwblhau’r arolwg ar-lein neu ar bapur. Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol a gallwch hepgor unrhyw gwestiynau nad ydych am eu hateb.

Ble fydd fy nata personol yn cael ei gadw?

Bydd eich data yn cael ei storio o fewn Ardal Economaidd y DU ac Ewrop.

Gyda phwy fydd fy nata personol yn cael ei rannu?

Bydd rhai elfennau o brosesu'r arolwg, megis argraffu a phostio, yn cael eu his-gontractio. Daw pobl isgontractwyr sy'n gweithio i NatCen o'n Rhestr Cyflenwyr Cymeradwy. Mae'r rhain yn gyflenwyr sydd eisoes wedi'u harchwilio gennym ni gyda chontractau wedi'u llofnodi a chytundeb eisoes ar waith ac yn cael eu hadnewyddu bob 12 mis.

Dim ond gyda'r cyngor lleol a phartneriaid llywodraeth, ac eraill at ddibenion ymchwil, y bydd Sustrans, fel y rheolwr data, yn rhannu data arolwg. Oherwydd y gall data personol fod yn bresennol yn nata'r arolwg, bydd hyn bob amser yn cael ei amddiffyn gan gytundeb rhannu data.

Am ba hyd fyddwch chi’n cadw fy nata personol?

Bydd NatCen yn cadw eich data personol tan 31 Rhagfyr 2022, ac yna bydd yn cael ei ddinistrio.

Bydd Sustrans yn cadw'r data arolwg dienw at ddibenion ymchwil am gyfnod amhenodol, gan y bydd data'r arolwg yn parhau i fod yn ddefnyddiol i ymchwilwyr a llunwyr polisi.   

Eich hawliau

Mae gennych hawl i ofyn am fynediad at eich data, i'w newid os yw'n anghywir, neu i ofyn iddo gael ei ddileu. Gallwch hefyd wrthwynebu prosesu eich data neu ofyn i ni gyfyngu ar y prosesu.

Ni fydd hyn yn bosibl ar ôl i'r data gael ei wneud yn ddienw.

Am fwy o wybodaeth am eich hawliau, ewch i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth: https://ico.org.uk/your-data-matters                                                                                

Cysylltwch â ni

I gael mwy o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio'ch data personol, gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data NatCen trwy:

Anfon e-bost at: dpo@natcen.ac.uk
Ffonio: 020 7250 1866
Anfon llythyr at: 35 Northampton Square, London EC1V 0AX

Gellir gweld ein polisi diogelu data ar www.natcen.ac.uk/help/privacy.

Gallwch hefyd gysylltu â Rheolwr Diogelu Data Sustrans trwy:

Anfon e-bost at: dataprotection@sustrans.org.uk
Ffonio: 0117 926 8893
Anfon llythyr at: Sustrans, 2 Cathedral Square, College Green, Bristol, BS1 5DD

Gellir gweld bolisi diogelu data Sustrans ar www.sustrans.org.uk/privacy

Cwynion

Os ydych chi'n credu nad ydym wedi cydymffurfio â'ch hawliau diogelu data, gallwch gysylltu â ni ar dpo@natcen.ac.uk. Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow                                             
Cheshire
SK9 5AF

Rhif ffôn: 0303 123 1113
Gwefan: https://ico.org.uk/concerns